หน้าห้องเรียน

 • Arduino NANO + LCD I2C
  มือใหม่หัดใช้ Arduino 

  1. GND LCD - GND
  2. VCC LCD - 5V
  3. SDA LCD - A4
  4. SCL LCD - A5


  ส่ง 29 ม.ค. 2562 23:33 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ความรู้เกี่ยวกับ IPST-MicroBox++ และ IPST-MicroBox SE

 • 20150710
  ส่ง 10 ก.ค. 2558 01:59 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
 • การเพิ่มและลดค่าตัวแปรโดยใช้ปุ่ม SW1 และ SW2 ใช้ปุ่ม sw2 เพิ่มค่า 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE 2 int i=0; 3 void setup() 4 { 5 lcd("Press SW1"); 6 sw1_press(); 7 lcd("#c"); 8 } 9 10 void loop() 11 { 12 lcd("%d",i); 13 if(sw2()==1) 14 { 15 delay(250); 16 i=i+1; 17 } 18 } ใช้ปุ่ม sw2 เพิ่มค่า และ SW3 ลดค่า 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE 2 int i=0; 3 void setup() 4 { 5 lcd("Press SW1"); 6 sw1_press(); 7 lcd("#c"); 8 } 9 10 void loop() 11 { 12 lcd("%d",i); 13 if(sw2()==1) 14 { 15 delay(250); 16 i=i+1; 17 } 18 ...
  ส่ง 10 ก.ค. 2558 02:05 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
 • การใช้ปุ่ม Switch เปิดไฟใน IPST-MicroBox ++ อุปกรณ์ 1. บอร์ด IPST-MicroBox++ 2. ZX-SWITCH หรือ ZX-Switch01 3. ZX-LED การเชื่อมต่ออุปกรณ์ 1. ต่อ ZX-SWITCH หรือ ZX-Switch01 ที่พอร์ต PA3 และ PA5 2. ต่อ ZX-LED ที่พอร์ต PD7 ตัวอย่างการใช้ปุ่ม Switch ตัวเดียวเปิดไฟ 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE 2 void setup() 3 { 4 lcd("BT1->On#nPress SW1->Next"); 5 sw1_press(); 6 lcd("#c"); 7 lcd("Lab Botton"); 8 } 9 10 void loop() 11 { 12 int bt=analogRead(PA3); 13 if(bt==1){ 14 digitalWrite(PD7,1); 15 } else { 16 digitalWrite(PD7,0); 17 } 18 } ตัวอย่างการใช้ปุ่ม Switch ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2558 05:59 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมล่าสุดของ วิชา ง31202

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 21 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมล่าสุดของ วิชา ง31212

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมล่าสุดของ วิชา ง32202

 • 20150716
  ส่ง 16 ก.ค. 2558 01:45 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
 • 20150715-2
  ส่ง 16 ก.ค. 2558 01:45 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
 • 20150715-1
  ส่ง 16 ก.ค. 2558 01:45 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
 • 5/2ก การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ สัปดาห์หน้า 1.8 การแปลงตัวเลข
  ส่ง 12 ก.ค. 2558 19:27 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
 • 5/1ก การคำนวณทางคณิตศาสตร์ การคำนวณทางคณิตศาสตร์ สัปดาห์หน้า 1.8 การแปลงตัวเลข
  ส่ง 12 ก.ค. 2558 19:26 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 22 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมล่าสุดของ วิชา ง32212

 • การควบคุมให้มอเตอร์ทำงาน motor() เป็นฟังก์ชันขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟตรง มีรูปแบบการเขียนคำสั่ง ดังนี้void motor (char channel, int power)channel คือ กําหนดช่องเอาต์พุตมอเตอร์ไฟตรงของหุ่นยนต์ POP-BOT XT มี ค่า 1 และ 2power คือ กําหนดกําลังขับมอเตอร์มีค่าในช่วง -100% ถึง 100% (ถ้ากําหนดค่า power เป็นบวก ทําให้มอเตอร์หมุนไปในทิศทางหนึ่ง แต่ถ้ากำหนดค่า power เป็นลบ มอเตอร์จะถูกขับให้หมุนไปในทิศทางตรงข้าม)motor_stop() เป็นฟังก์ชันหยุดขับมอเตอร์ มีรูปแบบการเขียนคำสั่ง ดังนี้void motor_stop (char channel)channel คือ กําหนดช่องเอาต์พุตมอเตอร์ไฟตรง มีค่า 1 ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2558 05:33 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
 • 5/2ก การใช้ sound() สร้างสรรค์เสียงเพลง ผลงานของนางสาวกนกวรรณ เพิ่มสำราญและนางสาวจุฑาทิพย์ พรมสอน ชั้น ม.5/2ก
  ส่ง 26 มิ.ย. 2558 05:35 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
 • 5/1ก การใช้ sound() สร้างสรรค์เสียงเพลง
  ส่ง 22 มิ.ย. 2558 02:16 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมล่าสุดของ วิชา ว30282

 • 4/1ก เรียนรู้การใช้ฟังก์ชัน sw1_press() และ sw1() อุปกรณ์ 1. บอร์ด IPST-MicroBox++ 2. แผงวงจรแสดงผลและพอร์ตเอนกประสงค์ Display-IOการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 1. แผงวงจรแสดงผลและพอร์ตเอนกประสงค์ Display-IO เข้ากับบอร์ด IPST-MicroBox++  ตัวอย่างโปรแกรม 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE 2 void setup() 3 { 4 lcd("R U Ready?#nPress SW1->Start"); 5 sw1_press(); 6 lcd("#c"); 7 lcd("Press SW1-2-3#nTry to Press."); 8 delay(2000); 9 } 10 11 void loop() 12 { 13 char x1,x2,x3; 14 15 x1=sw1(); 16 x2=sw2(); 17 x3=sw3(); 18 lcd("#c"); 19 if(x1==1){ 20 beep(PB1); 21 lcd("SW1"); 22 delay(1000); 23 } 24 if(x2==1){ 25 beep(PB1); 26 lcd("SW2"); 27 delay ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2558 06:00 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
 • การแสดงผลข้อความและตัวเลขที่จอ LCD การแสดงผลออกทางจอ LCD จะต้องใช้ฟังก์ชัน lcd(); ตัวอย่างการแสดงผลข้อความ 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE 2 void setup() 3 { 4 lcd("Lab Output"); 5 lcd("#c"); 6 } 7 8 void loop() 9 { 10 lcd("Hello World"); 11 } ตัวอย่างการแสดงผลตัวเลข 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE 2 void setup() 3 { 4 lcd("Lab Output"); 5 lcd("#c"); 6 } 7 8 void loop() 9 { 10 lcd("%d + %d = %d",1,3,1+3); 11 } ตัวอย่างการแสดงผลข้อความและตัวเลข 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE 2 void setup() 3 { 4 lcd("Lab Output"); 5 lcd("#c"); 6 } 7 8 void loop() 9 { 10 int light=500; 11 ...
  ส่ง 26 มิ.ย. 2558 05:49 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
 • การ Upload โปรแกรม Wiring
  ส่ง 22 มิ.ย. 2558 19:28 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
 • การติดตั้งโปรแกรม Wiring
  ส่ง 22 มิ.ย. 2558 19:28 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมของชุมนุมถ่ายภาพ

 • กิจกรรมที่ 3 ถ่ายภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ที่มาของภาพ http://www.showwallpaper.com/
  ส่ง 22 มิ.ย. 2558 18:36 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
 • กิจกรรมที่ 2 โรงเรียนน่าอยู่ ถ่ายภาพมุมที่สวยงามในโรงเรียน
  ส่ง 21 มิ.ย. 2558 22:13 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
 • กิจกรรมที่ 1 ถ่ายภาพบุคคล ให้นักเรียนถ่ายภาพบุคคล พร้อมตั้งชื่อภาพ อธิบายความหมายและความรู้สึกที่ต้องการสื่อสารต่อผู้ชมภาพ
  ส่ง 21 มิ.ย. 2558 22:11 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
 • ให้นักเรียนเข้าศึกษาบทเรียน ให้นักเรียนเข้าศึกษาบทเรียน ตามลิงค์ [ คลิกเข้าเรียน ]
  ส่ง 24 มิ.ย. 2558 21:37 โดย อนุสรณ์ จันทสุข
แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »