ว30282 การสืบเสาะฯ


4/1ก เรียนรู้การใช้ฟังก์ชัน sw1_press() และ sw1()

โพสต์22 มิ.ย. 2558 19:29โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2558 06:00 ]


อุปกรณ์ 
1. บอร์ด IPST-MicroBox++ 
2. แผงวงจรแสดงผลและพอร์ตเอนกประสงค์ Display-IO

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ 
1. แผงวงจรแสดงผลและพอร์ตเอนกประสงค์ Display-IO เข้ากับบอร์ด IPST-MicroBox++ 

ตัวอย่างโปรแกรม

 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("R U Ready?#nPress SW1->Start");
 5  sw1_press();
 6  lcd("#c");
 7  lcd("Press SW1-2-3#nTry to Press.");
 8  delay(2000);
 9 }
10 
11 void loop()
12 {
13  char x1,x2,x3;
14  
15  x1=sw1();
16  x2=sw2();
17  x3=sw3();
18  lcd("#c");
19  if(x1==1){
20   beep(PB1);
21   lcd("SW1");
22   delay(1000);
23  }
24  if(x2==1){
25   beep(PB1);
26   lcd("SW2"); 
27   delay(1000);  
28  }
29  if(x3==1){
30   beep(PB1);
31   lcd("SW3");
32   delay(1000); 
33  }

การแสดงผลข้อความและตัวเลขที่จอ LCD

โพสต์21 มิ.ย. 2558 22:06โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2558 05:49 ]การแสดงผลออกทางจอ LCD จะต้องใช้ฟังก์ชัน lcd();ตัวอย่างการแสดงผลข้อความ
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("Lab Output");
 5  lcd("#c");
 6 }
 7 
 8 void loop()
 9 {
10  lcd("Hello World");
11 }
ตัวอย่างการแสดงผลตัวเลข
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("Lab Output");
 5  lcd("#c");
 6 }
 7 
 8 void loop()
 9 {
10  lcd("%d + %d = %d",1,3,1+3);
11 }
ตัวอย่างการแสดงผลข้อความและตัวเลข
 1 #include <ipst.h> // include file for IPST-SE
 2 void setup()
 3 {
 4  lcd("Lab Output");
 5  lcd("#c");
 6 }
 7 
 8 void loop()
 9 {
10  int light=500;
11  lcd("Value = %d",light);
12 }

การ Upload โปรแกรม Wiring

โพสต์21 มิ.ย. 2558 22:06โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2558 19:28 ]

การติดตั้งโปรแกรม Wiring

โพสต์21 มิ.ย. 2558 22:06โดยอนุสรณ์ จันทสุข   [ อัปเดต 22 มิ.ย. 2558 19:28 ]

1-4 of 4