กิจกรรมล่าสุดของไซต์

29 ม.ค. 2562 23:35 อนุสรณ์ จันทสุข แนบ ArduinoNANO_I2C.ino กับ Arduino NANO + LCD I2C
29 ม.ค. 2562 23:33 อนุสรณ์ จันทสุข แนบ Capture.PNG กับ Arduino NANO + LCD I2C
29 ม.ค. 2562 23:33 อนุสรณ์ จันทสุข สร้าง Arduino NANO + LCD I2C
26 ม.ค. 2562 01:25 อนุสรณ์ จันทสุข สร้าง การใช้มอเตอร์กับ Arduino
26 ม.ค. 2562 01:10 อนุสรณ์ จันทสุข แก้ไข การใช้งาน LCD กับ Arduino
26 ม.ค. 2562 01:09 อนุสรณ์ จันทสุข แก้ไข การใช้งาน LCD กับ Arduino
26 ม.ค. 2562 01:09 อนุสรณ์ จันทสุข สร้าง การใช้งาน LCD กับ Arduino
23 ม.ค. 2562 03:49 อนุสรณ์ จันทสุข แก้ไข Arduino RPM
23 ม.ค. 2562 02:11 อนุสรณ์ จันทสุข แก้ไข Arduino RPM
23 ม.ค. 2562 01:38 อนุสรณ์ จันทสุข แก้ไข Arduino RPM
23 ม.ค. 2562 01:35 อนุสรณ์ จันทสุข สร้าง Arduino RPM
22 ม.ค. 2562 21:38 อนุสรณ์ จันทสุข แก้ไข หัดใช้ Arduino NANO จีน
22 ม.ค. 2562 21:36 อนุสรณ์ จันทสุข สร้าง หัดใช้ Arduino NANO จีน
1 ม.ค. 2562 20:54 อนุสรณ์ จันทสุข แก้ไข ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1 ม.ค. 2562 20:54 อนุสรณ์ จันทสุข แก้ไข ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
1 ม.ค. 2562 20:53 อนุสรณ์ จันทสุข แก้ไข ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1 ม.ค. 2562 20:52 อนุสรณ์ จันทสุข แก้ไข ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1 ม.ค. 2562 20:51 อนุสรณ์ จันทสุข แก้ไข ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1 ม.ค. 2562 20:51 อนุสรณ์ จันทสุข แก้ไข รางวัลชมเชย การประกวดสื่อ VTR วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1 ม.ค. 2562 20:49 อนุสรณ์ จันทสุข แนบ 3329900231289-5b457f1ded4f4.jpg กับ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018
1 ม.ค. 2562 20:49 อนุสรณ์ จันทสุข สร้าง ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมบุคลากรระดับสถานศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมิน PISA 2018
1 ม.ค. 2562 20:48 อนุสรณ์ จันทสุข สร้าง อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1 ม.ค. 2562 20:46 อนุสรณ์ จันทสุข แนบ 3329900231289-5bb70ca32aae1.png กับ รางวัลชมเชย การประกวดสื่อ VTR วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1 ม.ค. 2562 20:46 อนุสรณ์ จันทสุข สร้าง รางวัลชมเชย การประกวดสื่อ VTR วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
1 ม.ค. 2562 20:45 อนุสรณ์ จันทสุข แนบ 3329900231289-5b9f74d945fc2.png กับ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6

เก่ากว่า | ใหม่กว่า